🔥Được vừa ra mắt khóa học Node.js Super đấy, xem thử đi nào

Setup React Typescript với Webpack & Babel & ESLint

🎉 Nếu anh em thấy Front-End cạnh tranh quá thì chúng ta học thêm Back-End thôi.

Mình đang có khóa học🏆 Node.js Super, với các kiến thức như: Express.js, TypeScript, MongoDB, Socket.io, Docker, AWS, Swagger, ...

Vậy nên anh em có thể mua ngay từ bây giờ để tăng khả năng pass phỏng vấn nhé 😉

Trong bài viết này chúng ta sẽ học cách setup một dự án ReactJs hoàn chỉnh với Webpack, Typescript kết hợp Babel, Prettier, ESLint

Repository dự án: https://github.com/duthanhduoc/React-Webpack-Typescript


🥇Cấu trúc thư mục full

Dưới đây là cấu trúc thư mục hoàn chỉnh của dự án ReactJs Typescript Webpack Babel ESLint

txt
📦React-Webpack-Typescript
┣ 📂dist
┣ 📂public
┃ ┣ 📜icon.png
┃ ┗ 📜index.html
┣ 📂src
┃ ┣ 📂assets
┃ ┃ ┣ 📂images
┃ ┃ ┃ ┗ 📜react.svg
┃ ┃ ┗ 📂styles
┃ ┃ ┃ ┣ 📜app.css
┃ ┃ ┃ ┗ 📜app.scss
┃ ┣ 📜App.tsx
┃ ┣ 📜index.tsx
┃ ┗ 📜react-app-env.d.ts
┣ 📜.babelrc
┣ 📜.browserslistrc
┣ 📜.editorconfig
┣ 📜.env
┣ 📜.eslintignore
┣ 📜.eslintrc.js
┣ 📜.gitignore
┣ 📜.prettierignore
┣ 📜.prettierrc
┣ 📜package.json
┣ 📜tsconfig.json
┣ 📜webpack.config.js
┗ 📜yarn.lock
 • Thư mục dist: Thư mục chứa các file build
 • Thư mục public: Chứa file index.html và các file liên quan như favicon.ico, robots.txt,...
 • Thư mục src: Chứa mã nguồn chính của chúng ta
 • Thư mục src/assets: Chứa media, css, fonts
 • Còn lại những file config sẽ được mình giới thiệu ở những phần dưới

🥇Khởi tạo dự án React

🥈Khởi tạo một dự án nodejs

Khởi tạo bằng yarn hoặc npm tùy mọi người, nhưng mình khuyến khích mọi người dùng yarnyarn nhanh hơn, ít lỗi hơn.

bash
yarn init --yes

Hoặc

bash
npm init --yes

🥈Cài các package cần thiết

Cài đặt React vào dependencies

bash
yarn add react react-dom

Cài type cho React vào devDependencies

bash
yarn add -D @types/react @types/react-dom typescript

Cài đặt Webpack

bash
yarn add -D webpack webpack-cli webpack-dev-server

Cài đặt Babel

bash
yarn add -D @babel/core @babel/preset-env @babel/preset-react @babel/preset-typescript babel-loader

Cài đặt các loader và plugins bổ trợ

bash
yarn add -D clean-webpack-plugin compression-webpack-plugin copy-webpack-plugin css-loader css-minimizer-webpack-plugin dotenv-webpack file-loader html-webpack-plugin mini-css-extract-plugin sass sass-loader serve webpack-bundle-analyzer
 • clean-webpack-plugin: Dọn dẹp thư mục build
 • compression-webpack-plugin: Nén gzip, brotli file build
 • copy-webpack-plugin: Copy các file trong thư mục public vào thư mục dist
 • css-loader: import css trong dự án
 • css-minimizer-webpack-plugin: minify css
 • dotenv-webpack: Giúp dùng được các biến môi trường trong file .env
 • file-loader: import ảnh, font trong dự án
 • html-webpack-plugin: Tự động thêm scriptstyle tag vào file html
 • mini-css-extract-plugin: Tách css ra thành file riêng khi build thay vì đưa vào file js
 • sass: Giúp dùng sass cho dự án
 • sass-loader: Cũng giúp dùng Sass cho dự án, phải cài cả 2 sass sass-loader
 • serve: Giúp preview file build
 • webpack-bundle-analyzer: Phân tích kích thước file build

Cài đặt ESLint và Prettier

bash
yarn add -D eslint prettier @typescript-eslint/eslint-plugin @typescript-eslint/parser eslint-config-prettier eslint-plugin-import eslint-plugin-jsx-a11y eslint-plugin-prettier eslint-plugin-react eslint-plugin-react-hooks eslint-webpack-plugin eslint-import-resolver-typescript

🥇Config dự án

🥈Tạo file public/index.html

html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/icon.png" />
<title>React Typescript Webpack | duthanhduoc.com</title>
</head>
<body>
<div id="root"></div>
</body>
</html>

🥈Thêm file ảnh public/icon.png vào

icon duthanhduoc.com

🥈Tạo file .babelrc ở thư mục root

Mục đích là chứa các preset babel

json
{
"presets": ["@babel/preset-env", "@babel/preset-typescript", ["@babel/preset-react", { "runtime": "automatic" }]]
}

🥈Tạo file .browserslistrc ở thư mục root

Mục đích là cấu hình target trình duyệt mà dự án chúng ta hỗ trợ

text
# Hỗ trợ các phiên bản trình duyệt mà có lượng người dùng lớn hơn 0.2% và chưa bị khai tử
> 0.2% and not dead

🥈Tạo file .editorconfig ở thư mục root

Mục đích là cấu hình các config đồng bộ các editor với nhau nếu dự án có nhiều người tham gia.

Để VS Code hiểu được file này thì anh em cài Extension là EditorConfig for VS Code nhé

editorconfig
[*]
indent_size = 2
indent_style = space

🥈Tạo file .env ở thư mục root

Mục đích là chứa các biến môi trường dùng trong dự án React của chúng ta

properties
HOST=https://duthanhduoc.com

🥈Tạo file .eslintrc.js ở thư mục root

Mục đích là chứa cấu hình ESLint

js
/* eslint-disable @typescript-eslint/no-var-requires */
const path = require('path')
module.exports = {
extends: [
// Chúng ta sẽ dùng các rule mặc định từ các plugin mà chúng ta đã cài.
'eslint:recommended',
'plugin:react/recommended',
'plugin:react-hooks/recommended',
'plugin:import/recommended',
'plugin:jsx-a11y/recommended',
'plugin:@typescript-eslint/recommended',
// Disable các rule mà eslint xung đột với prettier.
// Để cái này ở dưới để nó override các rule phía trên!.
'eslint-config-prettier',
'prettier'
],
plugins: ['prettier'],
settings: {
react: {
// Nói eslint-plugin-react tự động biết version của React.
version: 'detect'
},
// Nói ESLint cách xử lý các import
'import/resolver': {
node: {
paths: [path.resolve(__dirname)],
extensions: ['.js', '.jsx', '.ts', '.tsx']
},
typescript: {
project: path.resolve(__dirname, './tsconfig.json')
}
}
},
env: {
node: true
},
rules: {
// Tắt rule yêu cầu import React trong file jsx
'react/react-in-jsx-scope': 'off',
// Cảnh báo khi thẻ <a target='_blank'> mà không có rel="noreferrer"
'react/jsx-no-target-blank': 'warn',
// Tăng cường một số rule prettier (copy từ file .prettierrc qua)
'prettier/prettier': [
'warn',
{
arrowParens: 'always',
semi: false,
trailingComma: 'none',
tabWidth: 2,
endOfLine: 'auto',
useTabs: false,
singleQuote: true,
printWidth: 120,
jsxSingleQuote: true
}
]
}
}

🥈Tạo file .eslintignore ở thư mục root

Mục đích là ESLint bỏ qua những file không cần thiết

ignore
node_modules/
dist/

🥈Tạo file .gitignore ở thư mục root

Mục đích là Git bỏ qua những file không cần thiết

ignore
node_modules/
dist/

🥈Tạo file .prettierrc ở thư mục root

Mục đích là cấu hình prettier. Anh em nên cài Extension Prettier - Code formatter cho VS Code để nó hiểu nhé.

json
{
"arrowParens": "always",
"semi": false,
"trailingComma": "none",
"tabWidth": 2,
"endOfLine": "auto",
"useTabs": false,
"singleQuote": true,
"printWidth": 120,
"jsxSingleQuote": true
}

🥈Tạo file .prettierignore ở thư mục root

Mục đích là Prettier bỏ qua các file không cần thiết

ignore
node_modules/
dist/

🥈Tạo file tsconfig.json ở thư mục root

Mục đích là cấu hình Typescript cho dự án chúng ta

json
{
"compilerOptions": {
"target": "ES2015",
"useDefineForClassFields": true,
"lib": ["DOM", "DOM.Iterable", "ESNext"],
"allowJs": false,
"skipLibCheck": true,
"esModuleInterop": false,
"allowSyntheticDefaultImports": true,
"strict": true,
"forceConsistentCasingInFileNames": true,
"module": "ESNext",
"moduleResolution": "Node",
"resolveJsonModule": true,
"isolatedModules": true,
"noEmit": true,
"jsx": "react-jsx",
"baseUrl": ".",
"paths": {
"@pages/*": ["src/pages/*"]
}
},
"include": ["src"]
}

🥈Mở file package.json lên, thêm đoạn script dưới vào

json
"scripts": {
"dev": "webpack-dev-server --mode development",
"build": "webpack --mode production",
"build:analyze": "webpack --mode production --env analyze",
"preview": "serve dist/ -s",
"lint": "eslint --ext js,jsx,ts,tsx src/",
"lint:fix": "eslint --fix --ext js,jsx,ts,tsx src/",
"prettier": "prettier --check \"src/**/(*.tsx|*.ts|*.jsx|*.js|*.scss|*.css)\"",
"prettier:fix": "prettier --write \"src/**/(*.tsx|*.ts|*.jsx|*.js|*.scss|*.css)\""
}

🥈Tạo file webpack.config.js tại thư mục root

Mục đích là cấu hình webpack cho dự án ReactJs Typescript.

Chi tiết mình có giải thích hết trong file cấu hình này, các bạn đọc là sẽ hiểu nhé.

File cấu hình này áp dụng cho 2 môi trường là development và production luôn.

js
/* eslint-disable @typescript-eslint/no-var-requires */
const path = require('path')
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin')
const CopyWebpackPlugin = require('copy-webpack-plugin')
const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin')
const CompressionPlugin = require('compression-webpack-plugin')
const CssMinimizerPlugin = require('css-minimizer-webpack-plugin')
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin')
const ESLintPlugin = require('eslint-webpack-plugin')
const Dotenv = require('dotenv-webpack')
const BundleAnalyzerPlugin = require('webpack-bundle-analyzer').BundleAnalyzerPlugin
const webpack = require('webpack')
// Cái dòng này giúp Editor gợi ý được các giá trị cho dòng code config ngay phía dưới nó
// (giống như đang dùng Typescript vậy đó 😉)
/** @type {(env: any, arg: {mode: string}) => import('webpack').Configuration} **/
module.exports = (env, argv) => {
const isProduction = argv.mode === 'production'
const isAnalyze = Boolean(env?.analyze)
/** @type {import('webpack').Configuration} **/
const config = {
// Quy định cách webpack giải quyết các file
resolve: {
// Giải quyết các file theo thứ tự ưu tiên từ trái sang phải nếu import
// các file cùng một tên nhưng các đuôi mở rộng
extensions: ['.tsx', '.ts', '.jsx', '.js'],
alias: {
// Cấu hình alias cho webpack
// để khi import cho ngắn gọn
// Ví dụ: import Login from '@pages/Login'
// Thay vì: import Login from '../pages/Login' chẳng hạn
'@pages': path.resolve(__dirname, './src/pages')
}
},
// File đầu vào cho webpack, file này thường là file import mọi file khác
entry: ['./src/index.tsx'],
// Khai báo các module dùng trong webpack
module: {
rules: [
{
test: /\.tsx?$/, // duyệt các file .ts || .tsx
exclude: /node_modules/,
use: ['babel-loader'] // Giúp dịch code TS, React sang JS,
},
{
test: /\.(s[ac]ss|css)$/, // duyệt các file sass || scss || css
use: [
MiniCssExtractPlugin.loader,
{
loader: 'css-loader', // dùng import 'filename.css' trong file tsx, ts
options: { sourceMap: !isProduction } // Hiển thị sourcemap ở môi trường dev cho dễ debug
},
{
loader: 'sass-loader', // biên dịch sass sang css
options: { sourceMap: !isProduction }
}
]
},
{
test: /\.(png|svg|jpg|gif)$/, // Dùng để import file ảnh, nếu có video/ảnh định dạng khác thì thêm vào đây
use: [
{
loader: 'file-loader',
options: {
name: isProduction ? 'static/media/[name].[contenthash:6].[ext]' : '[path][name].[ext]'
}
}
]
},
{
test: /\.(eot|ttf|woff|woff2)$/, // Dùng để import font
use: [
{
loader: 'file-loader',
options: {
name: isProduction ? 'static/fonts/[name].[ext]' : '[path][name].[ext]'
}
}
]
}
]
},
output: {
filename: 'static/js/main.[contenthash:6].js', // Thêm mã hash tên file dựa vào content để tránh bị cache bởi CDN hay browser.
path: path.resolve(__dirname, 'dist'), // Build ra thư mục dist
publicPath: '/'
},
devServer: {
hot: true, // enable Hot Module Replacement, kiểu như reload nhanh
port: 3000, // Chạy port 3000 khi dev
historyApiFallback: true, // Phải set true nếu không khi bạn dùng lazyload module React thì sẽ gặp lỗi không load được file.
// Cấu hình phục vụ file html trong public
static: {
directory: path.resolve(__dirname, 'public', 'index.html'),
serveIndex: true,
watch: true // khi thay đổi content trong index.html thì cũng sẽ reload
}
},
devtool: isProduction ? false : 'source-map',
plugins: [
// Đưa css ra thành một file .css riêng biệt thay vì bỏ vào file .js
new MiniCssExtractPlugin({
filename: isProduction ? 'static/css/[name].[contenthash:6].css' : '[name].css'
}),
// Dùng biến môi trường env trong dự án
new Dotenv(),
// Copy mọi files trong folder public trừ file index.html
new CopyWebpackPlugin({
patterns: [
{
from: 'public',
to: '.',
filter: (name) => {
return !name.endsWith('index.html')
}
}
]
}),
// Plugin hỗ trợ thêm thẻ style và script vào index.html
new HtmlWebpackPlugin({
template: path.resolve(__dirname, 'public', 'index.html'),
filename: 'index.html'
}),
// Thêm eslint cho webpack
new ESLintPlugin({
extensions: ['.tsx', '.ts', '.js', '.jsx']
})
]
}
//🚀 Nếu build thì sẽ thêm một số config
if (isProduction) {
config.plugins = [
...config.plugins,
new webpack.ProgressPlugin(), // Hiển thị % khi build
// Nén brotli css và js nhưng không hiểu sao chỉ có js được nén 🥲
new CompressionPlugin({
test: /\.(css|js)$/,
algorithm: 'brotliCompress'
}),
new CleanWebpackPlugin() // Dọn dẹp thư mục build trước đó để chuẩn bị cho bản build hiện tại
]
if (isAnalyze) {
config.plugins = [...config.plugins, new BundleAnalyzerPlugin()]
}
config.optimization = {
minimizer: [
`...`, // Cú pháp kế thừa bộ minimizers mặc định trong webpack 5 (i.e. `terser-webpack-plugin`)
new CssMinimizerPlugin() // minify css
]
}
}
return config
}

🥈Thêm code React vào

src/App.tsx

tsx
import { FC, useState } from 'react'
import reactlogo from './assets/images/react.svg'
import './assets/styles/app.css'
import './assets/styles/app.scss'
const App: FC = () => {
const [fullname, setFullname] = useState('Dư Thanh Được')
console.log(fullname)
return (
<div>
<img src={reactlogo} alt="React Logo" width={100} height={100} />
<h1>{fullname}</h1>
<h2>Bài viết được viết tại blog {process.env.HOST}</h2>
</div>
)
}
export default App

src/index.tsx

tsx
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import App from './App'
ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root') as HTMLElement).render(
<React.StrictMode>
<App />
</React.StrictMode>
)

Thêm file src/react-app-env.d.ts để import ảnh không bị typescript bắt lỗi.

Nếu sau này có thêm những định dạng video, ảnh khác thì khai báo thêm vào trong file này

ts
// images
declare module '*.png' {
const src: string
export default src
}
declare module '*.jpg' {
const src: string
export default src
}
declare module '*.jpeg' {
const src: string
export default src
}
declare module '*.svg' {
const src: string
export default src
}

Tạo file src/assets/styles/app.css

css
* {
margin: 0;
padding: 0;
}

Tạo file src/assets/styles/app.scss

scss
$bg-color: #e6e92c;
body {
background: $bg-color;
font-size: 20px;
}

Tạo thêm folder images nằm trong src/assets. Thêm tấm ảnh vào để test luôn.

Ở đây mình thêm react.svg vào

icon reactjs

🥇Chạy thử

🥈Môi trường Dev

Chạy yarn dev để xem thành quả

Setup React Typescript với Webpack & Babel & ESLint

🥈Build dự án

Để build dự án thì chạy yarn build

Nó sẽ xuất hiện thư mục dist với cấu trúc như dưới đây

txt
📦dist
┣ 📂static
┃ ┣ 📂css
┃ ┃ ┗ 📜main.3a69ca.css
┃ ┣ 📂js
┃ ┃ ┣ 📜main.3ac995.js
┃ ┃ ┣ 📜main.3ac995.js.br
┃ ┃ ┗ 📜main.3ac995.js.LICENSE.txt
┃ ┗ 📂media
┃ ┃ ┗ 📜react.f57b34.svg
┣ 📜icon.png
┗ 📜index.html

🥈Preview dự án React sau khi build

Chạy yarn preview để preview nhé, yêu cầu là trong thư mục dist phải có bản build mới preview được

🥈Build dự án kèm phân tích file build

Để phân tích file build thì ae chỉ cần chạy câu lệnh yarn build:analyze

Phân tích kích thước file build bằng webpack analyze
Nhìn vào đây rất dễ để biết được thư viện nào đang chiếm kích thước nhiều

🥈Kiểm tra ESLint và Prettier

 • Kiểm tra dự án có bị lỗi gì liên quan ESLint không: yarn lint
 • Tự động fix các lỗi liên quan ESLint (không phải cái gì cũng fix được, nhưng fix cũng nhiều): yarn lint:fix
 • Kiểm tra dự án có bị lỗi gì liên quan Prettier không: yarn prettier
 • Tự động fix các lỗi liên quan Prettier: yarn prettier:fix

Khóa học ReactJs giúp bạn chinh phục mức lương 25 - 30 triệu/tháng

Phew! Cuối cùng bạn cũng đã đọc xong. Bài viết này có hơi dài một tí vì mình muốn nó đầy đủ nhất có thể 😅

Chúng ta đều hiểu rằng Javascript và React không hề dễ, chúng có quá nhiều concept cần phải học. Mình cũng cảm thấy nó khó! Nay lại có thể Typescript nữa 🥲, thật sự khó nuốt.

Nhưng đừng lo: Bạn có thể nắm vững các kiến thức trên chỉ trong một khóa học ReactJs Super - Shopee Clone Typescript

Mình đã bắt đầu code React vào năm 2019, và nó đã trở thành thư viện ưa thích của mình để xây dựng UI và web app. Mình cũng đã làm việc với nhiều framework khác như Angular, Vue nhưng thực sự chỉ có React là đem lại cho mình cảm xúc và sự hiệu quả. 💓

Nếu bạn đang gặp khó khăn với React, mình ở đây để giúp bạn!

Mình đã dành hơn 6 tháng để phát triển khóa học ReactJs Super - Shopee Clone Typescript. Trong khóa này bạn sẽ được học mọi thứ về thư viện ReactJs, các kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao nhất, mục đích của mình là giúp bạn chinh phục mức lương 25 - 30 triêu/tháng

Nếu bạn cảm thấy bài viết này của mình hữu ích, mình nghĩ bạn sẽ thích hợp với phong cách dạy của mình. Không như bài viết này, khóa học là sự kết hợp giữa các bài viết, video, quizz, bài tập nhỏ và dự án lớn có thể xin việc được ngay. Học xong mình đảm bảo bạn sẽ lên tay ngay. 💪🏻

Avatar Dư Thanh Được
Dư Thanh Được
Một developer thích nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về lập trình, blockchain, marketing. Chuyên code và dạy lập trình website