🔥Được vừa ra mắt khóa học Next.js Super đấy, xem thử đi nào

Setup React Typescript với Vite & ESLint

🎉 Nếu anh em thấy Front-End cạnh tranh quá thì chúng ta học thêm Back-End thôi.

Mình đang có khóa học🏆 Node.js Super, với các kiến thức như: Express.js, TypeScript, MongoDB, Socket.io, Docker, AWS, Swagger, ...

Vậy nên anh em có thể mua ngay từ bây giờ để tăng khả năng pass phỏng vấn nhé 😉

Lần trước mình có hướng dẫn mọi người về cách setup một dự án React từ A-Z bằng Webpack & Typescript & Babel & ESLint & Prettier rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm với Vite nhé.

Vite dạo gần đây đang là xu hướng, vì cách setup đơn giản và tốc độ thực thi nhanh hơn nhiều so với Webpack.


🥇Cấu trúc thư mục ReactJs Vite

Dưới đây là cấu trúc thư mục hoàn chỉnh của dự án ReactJs Typescript Vite ESLint Prettier

txt
📦react-app
┣ 📂dist
┣ 📂public
┃ ┗ 📜vite.svg
┣ 📂src
┃ ┣ 📂assets
┃ ┃ ┗ 📜react.svg
┃ ┣ 📜App.css
┃ ┣ 📜App.tsx
┃ ┣ 📜index.css
┃ ┣ 📜main.tsx
┃ ┗ 📜vite-env.d.ts
┣ 📜.editorconfig
┣ 📜.eslintignore
┣ 📜.eslintrc.cjs
┣ 📜.gitignore
┣ 📜.prettierignore
┣ 📜.prettierrc
┣ 📜index.html
┣ 📜package-lock.json
┣ 📜package.json
┣ 📜tsconfig.json
┣ 📜tsconfig.node.json
┗ 📜vite.config.ts
 • Thư mục dist: Thư mục chứa các file build
 • Thư mục public: Chứa file index.html và các file liên quan như favicon.ico, robots.txt,...
 • Thư mục src: Chứa mã nguồn chính của chúng ta
 • Thư mục src/assets: Chứa media, css (file App.cssindex.css ở trên mình để nguyên xi khi mới tạo, anh em có thể đưa vào assets/styles cho gọn nhé), fonts
 • Còn lại những file config sẽ được mình giới thiệu ở những phần dưới

🥇Bước 1 - Khởi tạo dự án Vite

Vite yêu cầu Node version 14.18+, 16+ để có thể hoạt động ổn định. Tuy nhiên một số template yêu cầu version cao hơn, vậy nên nếu nó warning thì anh em update nodejs lên version cao hơn nhé.

Các bạn có thể dùng npm hoặc yarn hoặc pnpm đều được, ở đây mình dùng npm cho đơn giản.

Với npm

bash
npm create vite@latest

Với Yarn

bash
yarn create vite

Với PNPM

bash
pnpm create vite

Sau khi chạy thì nó sẽ yêu cầu nhập tên dự án

bash
Need to install the following packages:
create-vite@4.1.0
Ok to proceed? (y) y
✔ Project name: … react-app

Tiếp theo là chọn Framework

bash
✔ Select a framework: › React

Chọn template, ở đây mình chọn TypeScript + SWC, SWC sẽ thay thế Babel cho việc biên dịch code Typescript/Javascript. SWC có tốc độ nhanh hơn 20 lần khi so với Babel

bash
✔ Select a variant: › TypeScript + SWC

Tiếp theo là thư mục vừa được Vite tạo

bash
cd react-app

Cài đặt các package

bash
npm i

🥇Bước 2 - Cài các package liên quan ESLint và Prettier

Sau khi xong bước 1 rồi thì mặc định Vite đã giúp chúng ta cấu hình cơ bản cho ESLint và TypeScript rồi, nhưng để tiện hơn cho việc code thì chúng ta sẽ cài thêm 1 số package nữa.

Chạy câu lệnh sau

bash
npm i prettier eslint-config-prettier eslint-plugin-prettier -D

Đây là những thứ chúng ta cài

 • prettier: code formatter chính

 • eslint-config-prettier: Bộ config ESLint để vô hiệu hóa các rule của ESLint mà xung đột với Prettier.

 • eslint-plugin-prettier: Dùng thêm 1 số rule Prettier cho ESLint


🥇Bước 3 - Config ESlint để chuẩn hóa code

Mở file .eslintrc.cjs lên

Thêm đoạn giá trị này vào mảng ignorePatterns, mục đích là mình không muốn ESLint check file vite.config.ts

ts
'vite.config.ts'

Thêm đoạn code sau vào mảng extends

ts
'eslint-config-prettier', 'prettier'

Thêm đoạn code sau vào mảng plugins

ts
'prettier'

Thêm đoạn code sau vào object rules để thêm các rule của Prettier

ts
'prettier/prettier': [
'warn',
{
arrowParens: 'always',
semi: false,
trailingComma: 'none',
tabWidth: 2,
endOfLine: 'auto',
useTabs: false,
singleQuote: true,
printWidth: 120,
jsxSingleQuote: true
}
]

🥇Bước 4 - Config Prettier để format code

Tạo file .prettierrc trong thư trong thư mục root với nội dung dưới đây

json
{
"arrowParens": "always",
"semi": false,
"trailingComma": "none",
"tabWidth": 2,
"endOfLine": "auto",
"useTabs": false,
"singleQuote": true,
"printWidth": 120,
"jsxSingleQuote": true
}

Mục đích là cấu hình prettier. Anh em nên cài Extension Prettier - Code formatter cho VS Code để nó hiểu nhé.

Tiếp theo Tạo file .prettierignore ở thư mục root

Mục đích là Prettier bỏ qua các file không cần thiết

ignore
node_modules/
dist/

🥇Bước 5 - Config editor để chuẩn hóa cấu hình editor

Tạo file .editorconfig ở thư mục root

Mục đích là cấu hình các config đồng bộ các editor với nhau nếu dự án có nhiều người tham gia.

Để VS Code hiểu được file này thì anh em cài Extension là EditorConfig for VS Code nhé

editorconfig
[*]
indent_size = 2
indent_style = space

🥇Bước 6 - Cấu hính alias cho tsconfig.json

Việc thêm alias vào file tsconfig.json sẽ giúp VS Code hiểu mà tự động import giúp chúng ta. Lưu ý cái này chỉ giúp

Thêm đoạn này vào compilerOptions trong file tsconfig.json

json
"baseUrl": ".",
"paths": {
"~/*": ["src/*"]
}

Ý nghĩa của đoạn này là ta có thể import Login from '~/pages/Login' thay vì import Login from '../../pages/Login'. Ngắn gọn và dễ nhìn hơn nhiều!


🥇Bước 7 - Cấu hình alias cho vite vite.config.ts

Cài package @types/node để sử dụng node js trong file ts không bị lỗi

bash
npm i @types/node -D

Cấu hình alias và enable source map ở file vite.config.ts

ts
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react-swc'
import path from 'path'
// https://vitejs.dev/config/
export default defineConfig({
plugins: [react()],
server: {
port: 3000
},
css: {
devSourcemap: true
},
resolve: {
alias: {
'~': path.resolve(__dirname, './src')
}
}
})

🥇Bước 8 - Cập nhật script cho package.json

Mở file package.json lên, thêm đoạn script dưới vào

json
"scripts": {
//...
"lint:fix": "eslint --fix src --ext ts,tsx",
"prettier": "prettier --check \"src/**/(*.tsx|*.ts|*.css|*.scss)\"",
"prettier:fix": "prettier --write \"src/**/(*.tsx|*.ts|*.css|*.scss)\""
}

🥇Câu lệnh để chạy dự án

Đến đây là xong rồi đó, để chạy trong môi trường dev thì chúng ta sẽ chạy bằng câu lệnh npm run dev.

Nếu muốn build thì npm run build

Ngoài ra còn có một số câu lệnh như

 • Preview kết quả build bằng câu lệnh npm run preview
 • Kiểm tra dự án có bị lỗi gì liên quan ESLint không: npm run lint
 • Tự động fix các lỗi liên quan ESLint (không phải cái gì cũng fix được, nhưng fix cũng nhiều): npm run lint:fix
 • Kiểm tra dự án có bị lỗi gì liên quan Prettier không: npm run prettier
 • Tự động fix các lỗi liên quan Prettier: npm run prettier:fix

Chúc các bạn thành công nhen!


Khóa học ReactJs giúp bạn chinh phục mức lương 25 - 30 triệu/tháng

Phew! Cuối cùng bạn cũng đã đọc xong. Bài viết này có hơi dài một tí vì mình muốn nó đầy đủ nhất có thể 😅

Chúng ta đều hiểu rằng Javascript và React không hề dễ, chúng có quá nhiều concept cần phải học. Mình cũng cảm thấy nó khó! Nay lại có thể Typescript nữa 🥲, thật sự khó nuốt.

Nhưng đừng lo: Bạn có thể nắm vững các kiến thức trên chỉ trong một khóa học ReactJs Super - Shopee Clone Typescript

Mình đã bắt đầu code React vào năm 2019, và nó đã trở thành thư viện ưa thích của mình để xây dựng UI và web app. Mình cũng đã làm việc với nhiều framework khác như Angular, Vue nhưng thực sự chỉ có React là đem lại cho mình cảm xúc và sự hiệu quả. 💓

Nếu bạn đang gặp khó khăn với React, mình ở đây để giúp bạn!

Mình đã dành hơn 6 tháng để phát triển khóa học ReactJs Super - Shopee Clone Typescript. Trong khóa này bạn sẽ được học mọi thứ về thư viện ReactJs, các kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao nhất, mục đích của mình là giúp bạn chinh phục mức lương 25 - 30 triêu/tháng

Nếu bạn cảm thấy bài viết này của mình hữu ích, mình nghĩ bạn sẽ thích hợp với phong cách dạy của mình. Không như bài viết này, khóa học là sự kết hợp giữa các bài viết, video, quizz, bài tập nhỏ và dự án lớn có thể xin việc được ngay. Học xong mình đảm bảo bạn sẽ lên tay ngay. 💪🏻

Avatar Dư Thanh Được
Dư Thanh Được
Một developer thích nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về lập trình, blockchain, marketing. Chuyên code và dạy lập trình website